No.1(S)   
No.2(H)   
No.3(N)   
No.4(T)   
No.5(K)   
No.6(O)